U.J.S. 포토비 표정변화

|

SONY | DSLR-A900 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-200 | 2010:06:13 18:25:56


SONY | DSLR-A900 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-200 | 2010:06:13 18:26:01


SONY | DSLR-A900 | Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.2 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-200 | 2010:06:13 18:26:07


SONY | DSLR-A900 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-200 | 2010:06:13 18:26:11


SONY | DSLR-A900 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-200 | 2010:06:13 18:26:16


SONY | DSLR-A900 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-200 | 2010:06:13 18:26:19


SONY | DSLR-A900 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-200 | 2010:06:13 18:27:50


SONY | DSLR-A900 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-200 | 2010:06:13 18:27:56


SONY | DSLR-A900 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-200 | 2010:06:13 18:27:59


SONY | DSLR-A900 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-200 | 2010:06:13 18:28:32


SONY | DSLR-A900 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-200 | 2010:06:13 18:28:37


SONY | DSLR-A900 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-200 | 2010:06:13 18:28:39

[Model : U. J. S.]

2010. 06. 13.

포토비 촬영회 나주 목장에서...


'야외 촬영' 카테고리의 다른 글

모델 한채은 포토스토리 컨셉1  (0) 2011.01.01
U. J. S. 포토비  (0) 2010.12.16
U.J.S. 포토비 표정변화  (0) 2010.12.16
모델 김단아  (0) 2010.12.03
모델 김희은 포토스토리 컨셉5  (4) 2010.12.01
모델 김희은 포토스토리 컨셉4  (4) 2010.12.01
Trackback 0 And Comment 0
prev | 1 | ··· | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ··· | 62 | next